Ansökan

Stiftelsens ändamål att den disponibla avkastningen används för alla sådana åtgärder, som tjänar till att bevara eller beskriva alla slag av kulturminnen (t.ex. byggnader, inventarier, fornlämningar, folktraditioner och ortsbeskrivningar), som hänför sig till Bohuslän. I den mån åtgärderna av sådant slag avser Gustafsbergs badort, har dessa åtgärder företräde, om de i övrigt är lämpliga och ändamålsenliga.

Ansökan sker via stiftelsens ansökningsportal:

Länk till ansökningsportalen

Ansökan skall innehålla:

  • sökandens namn, adress och telefonnummer
  • beskrivning av ändamålet, för vilket anslag söks,
  • kostnadskalkyl och uppgift om vilken del av kostnaderna som ansökan avser
  • hur projektet i övrigt kommer att finansieras

Vid bedömningen av ansökningar läggs vikt vid att de sökande skall kunna genomföra projekten på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt.

Dataregistrering

Ansökningar registreras i dataregister för underlättande av styrelsebehandling, utbetalning, uppföljning mm. Förutom stiftelsens styrelse har Söderberg & Partners tillgång till registrerade uppgifter för att kunna verkställa utbetalningsuppdrag mm.

Den som ansöker lämnar samtycke om behandling av personuppgifter i stiftelsens ansökningsportal.

Ansökningstid

Ansökningar tas emot löpande under året.

Ansökningar skall ha inkommit senast

  • den 30 april för behandling vid vårsammanträdet
  • den 30 september för behandling vid höstsammanträdet

Vid frågor om ansökningsförfarande, kontakta stiftelsens sekreterare.

 

Utbetalning och återrapportering av anslag

Samtliga projekt som beviljas medel skall återrapporteras inom ett år från beslutsdatum. Återrapportering sker via stiftelsens ansökningssystem.

För ansökningar som beviljats medel innan 2024-01-01 skall återrapporteringar skickas till stiftelsens sekreterare.

Herman Zetterbergs stiftelse kan komma att på stiftelsens webbplats publicera beviljade anslag i form av sökandes namn, beviljat belopp och projekttitel.

Samtliga sökande meddelas skriftligen beslut om beviljande eller avslag.
Motivering till beviljande eller avslag lämnas inte.