Ändamål

I stadgarna för Herman Zetterbergs stiftelse anges ändamålet vara

”att den disponibla avkastningen används för alla sådana åtgärder, som tjänar till att bevara eller beskriva alla slag av kulturminnen (t.ex. byggnader, inventarier, fornlämningar, folktraditioner och ortsbeskrivningar), som hänför sig till Bohuslän. I den mån åtgärderna av sådant slag avser Gustafsbergs badort, har dessa åtgärder företräde, om de i övrigt är lämpliga och ändamålsenliga”.

Stiftelsen lämnar årligen bidrag till Gustafsbergsstiftelsen. Mer om Gustafsbergsstiftelsen finns att läsa här: Gustafsbergsstiftelsen